آدرس : ساری - بلوار پاسداران - 20 متری رفیع - جنب دبیرستان نمونه دولتی رفیع - کوچه خزر - صندوق پستی :48175--1444

تلفن : 16-33345315(011)      فاكس : 33344229(011)

  Email:khazarabco@gmail.com  

 

Copyright © 2015 KHAZARAB All rights reserved